Módulo CAN-Bus
El módulo de enganche T-CAN es un dispositivo UNIVERSAL que se conecta DIRECTAMENTE a la unidad central de procesamiento del vehículo. El módulo lee y analiza TODA la información relevante, lo cual garantiza una completa colaboración entre el vehículo y el remolque.

La instalación del módulo T-CAN cuenta con múltiples VENTAJAS entre las que podemos destacar la rapidez (4 cables) y facilidad en el montaje así como la SINERGIA con el ordenador del vehículo.

El módulo T-CAN es un dispositivo INNOVADOR y FIABLE que SATISFACE plenamente las exigencias y necesidades de los fabricantes de vehículos.
MÓDULOS PARA ENGANCHES
Kits eléctricos para el montaje de enganches de remolque
MÓDULO DE ALARMA
Módulo electrónico CAN-Bus que conecta las alarmas de los automóviles.
MÓDULO GPS PARA LA GESTIÓN DE FLOTAS
Módulo electrónico que proporciona información logística a través de la CPU del CAN-BUS
KITS ELECTRÓNICOS DE 7 Y 13 POLOS
MÓDULO UniKIT 24/12

Kit electrónico de 13 polos que incorpora un convertidor de corriente para conectar un remolque de 12V a una instalación de 24V (no funciona con…

MÁS >
KIT DE 13 POLOS

Kit electrónico de 13 polos apto para la conexión de caravanas así como de otras plataformas equipadas con luces de marcha atrás.

MÁS >
KIT DE 7 POLOS

Kit electrónico de 7 polos apto para conectar a remolques regulares con sistemas de iluminación que carezcan de luces de marcha atrás.

MÁS >

KIT DE 7 POLOS

Kit electrónico de 7 polos apto para conectar a remolques regulares con sistemas de iluminación que carezcan de luces de marcha atrás.

KIT DE 13 POLOS

Kit electrónico de 13 polos apto para la conexión de caravanas así como de otras plataformas equipadas con luces de marcha atrás.

MÓDULO UniKIT 24/12

Kit electrónico de 13 polos que incorpora un convertidor de corriente para conectar un remolque de 12V a una instalación de 24V (no funciona con el sistema LED).

FUNCIONES DE LOS MÓDULOS UniKIT
Innovador Sistema de Control
Protección contra los cortocircuitos
La alarma incorporada nos avisa sobre cualquier desconexión del remolque y nos transmite la información
Módulo de 7 o 13 polos
UniKIT es un Kit completo para la instalación de enganches de remolque que incorpora enchufes de 7 o 13 polos
Desconexión de sensores de parking
UniKIT detecta cuando el remolque está enganchado y desactiva los sensores de aparcamiento traseros
Apto para los sistemas de alumbrado LED
El módulo funciona perfectamente en los modelos de coches más nuevos que usan bombillas monofilamento o LED
Función SAFE DRIVE (Conducción Segura)
El zumbador (buzzer) informa de cualquier fallo de los intermitentes de cuya función pasan a encargarse las luces de posición.
El zumbador (buzzer) informa de cualquier fallo de las luces de FRENO supliendo los intermitentes su función.
Módulo de alarma

“Módulo Alarm-CAN”
VER MÁS
Módulo GPS

Módulo CAN para el Control de Flotas
VER MÁS

Contacto

PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak

Sección comercial:

Tel: +48 22 435 88 04
Mobile: +48 881 214 810
E-mail: info@proteccss.pl

Lengua francesa:
Agnes Madej
E-mail: agnes.madej@proteccss.pl
Mobile: +48 605 555 547

Soporte Técnico:

Paweł Siwek
Mobile: +48 605 079 904
E-mail: technic@proteccss.pl

Coordenadas GPS:

Latitud norte
(N): 52.425043

Longitud este
(E): 20.762364
Szanowni Państwo
Otrzymują Państwo tę informację w związku z realizacją przez PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak obowiązku prawnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy nr 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Niniejszym informujemy, że Panią/Pana:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak, z siedzibą w Janówku Pierwszym 05-124, przy ul. Granicznej 1, NIP PL113 200 55 03, REGON 141410674;
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Graniczna 1, 05-124 Janówek Pierwszy lub e-mail: daneosobowe@proteccss.pl;
2. Inspektor Ochrony Danych w PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak nie został wyznaczony;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane są przez RO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak polegają na oferowaniu klientom produktów i usług w ramach prowadzonej działalności;
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak:
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania usługi, umowy kupna-sprzedaży, usługi reklamacyjnej;
6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępnione przez źródła publiczne, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS ), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEiDG ), internetu;
8. Administrator nie zamierza udostępniać Pani/Pana danych innym podmiotom niż uprawnionym Instytucjom na mocy przepisów prawa jedynie jeśli jest to niezbędne do wykonania usług, umowy kupna-sprzedaży, realizacji zamówienia, zwrotu reklamacji powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
- podmioty świadczące nam usługi hostingowe
• innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu
- podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą ( banki, instytucje płatnicze ) - w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz
- podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych,podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub wykonania umowy kupna-sprzedaży oraz wypełniania obowiązku prawnego Administratora przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do :
• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługa reklamacji )
• zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak
• wypełniania obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych )

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy udostępnieniem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do
• żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
• żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
• żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
13. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Obecnie organem nadzorczym jest GIODO, natomiast od dnia 25 maja 2018 r. pełnienie owej funkcji rozpocznie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.